GDPR

GDPR

OBECNÁ INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Společnost EKO-UNIMED s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů = GDPR).

Kontaktní adresa:

EKO-UNIMED s.r.o., Medlov 187, 783 91 Uničov 1, telefon +420 585 031 036/280, e-mail: info@eko-unimed.cz, ID datové schránky: ih5284m

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností, které se na společnost vztahují.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není společnosti uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování Osobní údaje dále uchovány po dobu stanovenou platným předpisem v archivu společnosti. Osobní údaje jsou vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí účelu, pro nějž byla evidována (např. splnění smlouvy, objednávky), případně zákonem stanovené doby, po kterou je EKO-UNIMED s.r.o. povinné tyto údaje uchovávat (např. zákon o účetnictví, daňové zákony, zákon o odpadech …). Na základě žádosti subjektu údajů poskytne EKO-UNIMED s.r.o informaci o nakládání s osobními údaji, případně provede výmaz osobních údajů, pokud tomu nebrání jiný právní důvod (např. nesplněné závazky zákazníka vůči EKO-UNIMED s.r.o.).

Nařízení je ke stažení na adrese:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *